6
131 menit

Romance, India
Abhishek Kapur, Ashwiny Iyer Tiwari, Dipankar Gupta, Joshi Prathamesh, Rishabh Kumar, Sonakshi Mittal, Trupti Patil, Vivechana Sharma